Savaşa karşı çıkan hekimler görevlerinden uzaklaştırılıyor

TTB Merkez Konseyi’nin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklama sonrası Sağlık Bakanlığı TTB Merkez Konsey üyelerini görevlerinden uzaklaştırmaya dönük soruşturma başlatmasına tepki gösterildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin 24 Ocak 2018 tarihinde yaptığı “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklama sonrası Sağlık Bakanlığı’nın, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyelerinin Sağlık Bakanlığı’ndaki görevlerinden uzaklaştırmalarına dönük soruşturmaları hız kazandı.
Konuya ilişkin TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB Merkez Konsey Üyeleri Prof. Dr. Gülriz Erişgen, Dr. Selma Güngör ve Dr. Yaşar Ulutaş basın toplantısı düzenledi.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı’nın, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ı “Devlet Memurluğundan Çıkarma”, TTB MK üyeleri Dr. Selma Güngör ve Dr. Yaşar Ulutaş’ı “Devlet Memurluğundan Çıkarmak” için aile hekimliği sözleşmelerini sonlandırmaya başladığı bilgisini verdi.
Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “TTB’nin ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ konulu açıklaması, tüm politik karar ve ideolojilerden bağımsız olarak, dünyada ve ülkemizde sağlığı tehdit eden bütün durumların ortadan kaldırılması talebini içermektedir. Yine incelemeye konu edilen açıklamamız, belirli bir zaman ve yerdeki değil bütün çatışma ortamlarının halk sağlığına olumsuz etkilerine dikkat çeken akademik çalışmalarla da kanıtları ortaya konmuş evrensel bir bilgiyi içermektedir. Bu nedenlerle ortada Devlet memurluğundan çıkartılmayı gerektirecek bir durum olmadığı gibi yapılan açıklama hekimliğin ve onun meslek kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliği’nin amaçlarına tam olarak uygundur” diye konuştu.
Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’nı, hiçbir hukuksal ve idari uygulamaya sığmayan anlayışından vazgeçmeye, yetkilerini kötüye kullanma anlamına gelen bu soruşturma ve görevden alma işlemlerini sonlandırmaya ve evrensel insanlık değerlerini hatırlamaya davet etti.